26, 27, 28 Mars 2021 Libération de Hatten

(programme à venir)

 

10, 11, 12 Septembre 2021 Rassemblement de Hatten

(programme à venir)
 

 

 Mise à jour dossier Restauration:

 

Dodge WC 54

(en cours de restauration)

 

 

 Mise à jour dossier Photos:

 

 

Gunstett 2018

 

Gunstett 2019

 

Esch 2019

 

Command Car

 

HATTEN Septembre 2020

 

Bulletin communal Septembre 2020